Now showing items 2530-2549 of 4953

   Titles
   Karakteristike emulzija stabilizovanih emulgatorima tipa šećernih estara - potencijalni nosači za lekovite i kozmetički aktivne supstance [1]
   Karakteristike farmaceutskih oblika lekova za decu - aspekti individualizacije terapije [2]
   Karakteristike i mogućnosti primene sprejeva za kožu u dermalnoj i transdermalnoj isporuci lekova [1]
   Karakteristike i potencijalna primena savremenih adsorbenata u formulaciji nosača lekovitih supstanci [1]
   Karakteristike i primena biljnih matičnih ćelija u kozmetičkim proizvodima [1]
   Karakteristike i primena hitozana u farmaceutskim/biomedicinskim preparatima [1]
   Karakteristike populacionog farmakokinetičkog pristupa analizi podataka i njegov značaj u razvoju i primeni lekova [1]
   Karakteristike savremenih farmaceutskih preparata za terapijsku supstituciju hormona u menopauzi [1]
   Karakteristike terapijskih sistema za vaginalnu primenu [1]
   Karakterizacija ekstrakta šarplaninskog čaja [1]
   Karakterizacija i optimizacija binarnih i ternarnih čvrstih disperzija i ciklodekstrin-polimer sistema kao nosača u cilju poboljšanja brzine rastvaranja teško rastvorljive lekovite supstance [1]
   Karakterizacija sistema tečne hromatografije hidrofilnih interakcija sa UV i MS/MS detekcijom u analitici i bioanalitici olopatadina [1]
   Karakterizacija višestrukih emulzija V/U/V tipa izrađenih sa cetildimetikon-kopoliolom kao primarnim emulgatorom [1]
   Kardiovaskularne bolesti u Srbiji - ekonomski teret [1]
   Kateholamini, adrenalni hormoni i stres [1]
   Kemijska i farmakološka karakterizacija endemične vrste Achillea alexandri-regis [1]
   Ketamine in a model of depression resistant to tricyclic antidepressants [1]
   Kinetic Analytical Method for Determination of Uric Acid in Human Urine using Analyte Pulse Perturbation Technique [1]
   Kinetic and isotherm studies for the biosorption of nickel ions by jute fabrics [1]
   Kinetic determination of microquantities of rutin by perturbation of the Bray-Liebhafsky oscillatory reaction in an open system [1]