Now showing items 4655-4674 of 4967

   Titles
   Učestalost retkih fenotipova alfa-1-antitripsina u populaciji Srbije [1]
   Učinak farmaceuta na kliničke ishode kod pacijenata u palijativnoj nezi - kratak pregled [1]
   Ugrešić Nenad, Stepanović-Petrović, Radica, Savić Miroslav: 'Farmakoterapija za farmaceute', Farmaceutski fakultet, Beograd, 2011 [1]
   Uloga biomarkera i surogatnih parametara u pretkliničkim i kliničkim ispitivanjima lekova [1]
   Uloga farmaceuta u lečenju nekih od najčešćih akutnih bolnih stanja [1]
   Uloga farmaceuta u praćenju bezbednosti farmakoterapije [1]
   Uloga farmaceuta u sprovođenju terapije kortikosteroidima [1]
   Uloga farmaceuta u terapiji kardiovaskularnih bolesti [1]
   Uloga fiziološki-zasnovanog farmakokinetičkog/biofarmaceutskog modelovanja u razvoju farmaceutskih preparata [1]
   Uloga glutationskog ciklusa u neurotoksičnosti dikvata - ispitivano primenom intrastrijatalnog predtretmana sa glutation reduktazom [1]
   Uloga holesterola u malim, gustim LDL česticama u progresiji hronične bubrežne bolesti [1]
   Uloga magnezijuma u depresiji? [1]
   Uloga, zdravstveni značaj i dijetarni izvori ω -3 masnih kiselina [1]
   Ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry for the rapid, simultaneous analysis of ziprasidone and its impurities [1]
   Ultra-thin-layer chromatography mass spectrometry and thin-layer chromatography mass spectrometry of single peptides of angiotensin-converting enzyme inhibitors [1]
   Umerena radioprotektivna uloga zeolita kod pacova [1]
   Unapređenje kvaliteta u zdravstvu - ka integrisanim modelima zdravstvene zaštite u EU [1]
   Unapređenje vijabilnosti i stabilnosti probiotskog proizvoda sa Saccharomyces boulardii DBVPG [1]
   Uncertainty of Measurement in Laboratory Medicine [1]
   Uncovering Differences in Virulence Markers Associated with Achromobacter Species of CF and Non-CF Origin [1]