Now showing items 4890-4909 of 4988

   Titles
   Zahvaljujući bezbednosti, rasprostranjenosti i jedinstvenim fizičko-hemijskim osobinama, voda je nezamenjiva u farmaceutskoj industriji kao ekscipijens, sredstvo za proizvodnju aktivnih supstanci i analitičkih reagenasa, ekstrakciju, čišćenje/pranje i razmenu toplote. Vode različitog kvaliteta se koriste za proizvodnju farmaceutskih preparata, a zahtevani kvalitet vode definisan je osobinama i namenom finalnog farmaceutskog preparata i fazom u postupku njegove proizvodnje u kojoj se voda koristi. U ovom radu su predstavljeni regulatorni zahtevi za vode za farmaceutsku upotrebu i sisteme za proizvodnju, distribuciju i čuvanje vode u farmaceutskoj industriji, sa posebnim osvrtom na aktuelne izmene propisa u ovoj oblasti. Prikazan je i pregled voda za farmaceutsku upotrebu, sa fokusom na vode oficinalne u Evropskoj i Američkoj farmakopeji, uključujući zahteve za njihov kvalitet, namenu i postupke proizvodnje. [1]
   Zaštitni efekat kombinacije HI-6 i trimedoksima u miševa akutno trovanih tabunom, dihlorvosom ili heptenofosom [1]
   Zaštitni efekat standardnih antidota primenjenih sa natrijum bikarbonatom u pacova trovanih dihlorvosom [1]
   Zaštitni efekti memantina i piridinijumskih oksima u miševa trovanih dihlorvosom [1]
   Zašto je potrebna toksikološka procena rizika za kozmetički proizvod? [1]
   Zavisnost lipofilnosti i vezivanja za proteine plazme inhibitora angiotenzin konvertujućeg enzima [1]
   Zdravstvene navike studenata i dostupnost primarne prevencije arterijske hipertenzije u studentskoj populaciji [1]
   Zdravstveni efekti mleka i mlečnih proizvoda - istine i zablude [1]
   Zelena priča o alkil poliglikozidima [1]
   Zinc complex-based determination of rutin in dietary supplements [1]
   Zinc or magnesium supplementation modulates Cd intoxication in blood, kidney, spleen, and bone of rabbits [1]
   Zinc, copper or magnesium supplementation against cadmium toxicity: An experimental study [1]
   Zloupotreba lekova [1]
   Zloupotreba psihoaktivnih supstanci - uloga farmaceuta [1]
   Značaj biohemijskih markera i morfometrijskih karakteristika leukocita u laboratorijskoj dijagnostici subkliničkog deficita vitamina B12 [1]
   Značaj fenotipa APO(a) i koncentracije lipoproteina (a) u dijagnostici koronarne arterijske bolesti [1]
   Značaj i procena benchmark doze u toksikologiji [1]
   Značaj izučavanja metabolizma u razvoju novih lekova - in vitro pristup [1]
   Značaj određivanja biomarkera resorpcije i stvaranja kostiju kod pacijenata sa krajnjim stadijumom bolesti bubrega [1]
   Značaj određivanja glikohemoglobina u proceni rizika od amputacija kod pacijenata sa sindromom dijabetesnog stopala [1]