Now showing items 4497-4516 of 4662

   Titles
   Uticaj hrane na resorpciju lekova - osnovna razmatranja i mogućnost in vitro simulacije [1]
   Uticaj hroničnog trovanja olovom na aktivnost nekih enzima u krvnom serumu pacova [1]
   Uticaj indukcije prašenja na živorođenost, telesnu masu, pojavu distocije, mortalitet i preživljavanje neonatalne prasadi u leglu u prvih deset dana [1]
   Uticaj koncentracije polimera i veličine tableta na kinetiku oslobađanja paracetamola iz matriks tableta izrađenih sa Carbopolom 971P [1]
   Uticaj lekova na apetit i telesnu masu [1]
   Uticaj modulacije GABAa receptora koji sadrže [alfa]5 podjedinicu na promene ponašanja pacova prenatalno izloženih dejstvu lipopolisaharida [1]
   Uticaj multiplih alela na oksidacionu stabilnost i klijavost semena soje nakon ubrzanog starenja [1]
   Uticaj natrijum bikarbonata i standardnih antidota na acido-bazni status pacova trovanih dihlorvosom [1]
   Uticaj neželjenih efekata i događaja, povezanih sa primenom valproinske kiseline, karbamazepina ili lamotrigina u pedijatrijskoj populaciji, na stavove i uverenja roditelja o lečenju [1]
   Uticaj obrazovanja na ponašanje adolescenata na suncu - iskustva iz Srbije [1]
   Uticaj oksitocina na aktivnost osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubreg i ponašanje pacova [1]
   Uticaj oralne primene Lactobacillus rhamnosus LA68 i Lactobacillus plantarum WCFS1 na imunološke i metaboličke parametre miševa u uslovima eksperimentalno indukovane nealkoholne masne jetre [1]
   Uticaj postupka soljenja i termičkog tretmana na masnokiselinski sastav svinjskog mesa (M. Longissimus dorsi) [1]
   Uticaj povećane ekspresije CmbT MDR transportera na rast Lactococcus lactis [1]
   Uticaj pretretmana naloksonom na sadržaj azot(II)-oksida u neurotoksičnosti dikvata [1]
   Uticaj probiotika na mineralni sastav sireva tipa kvarka [1]
   Uticaj propranolola na sazrevanje timocita - značaj gonadnog statusa [1]
   Uticaj različitih faktora na oslobađanje diklofenak natrijuma iz matriks tableta sa produženim oslobađanjem [1]
   Uticaj redoks disbalansa i inflamacije na aktivnost enzima paraoksonaze 1 i njegovu distribuciju na lipoproteinima visoke gustine u sindromu policističnih jajnika - efekat na kardiovaskularni rizik [1]
   Uticaj Simvastatina na dislipidemiju kod pacijenata sa diabetes mellitusom [1]