Now showing items 4633-4652 of 4883

   Titles
   Uticaj atorvastatina i tinkture lista artičoke na oksidativni stres kod pacova sa hiperholesterolemijom [1]
   Uticaj bioaktivnih molekula laktobacila na procese autofagije i inflamacije u in vitro i in vivo sistemima [1]
   Uticaj CYP2C19*2 varijante gena na terapijski odgovor u toku primene klopidogrela kod bolesnika sa stenozom karotidnih arterija [1]
   Uticaj dekabromovanog difenil etra na toksičnost kadmijuma posredstvom oksidativnog stresa - subakutna oralna studija na pacovima [1]
   Uticaj dezinficijenasa na dimenzionalnu stabilnost otisaka izrađenih od adicionih i kondenzacionih silikona [1]
   Uticaj ekstrakata vrsta roda Hieracium L. na lipidnu peroksidaciju u lipozomima [1]
   Uticaj ekstrakta lista artičoke na metabolizam atorvastatina i optimizacija metoda tečne hromatografije za praćenje nastalih metabolita u biološkom materijalu [1]
   Uticaj ekstrakta podzemnih organa Helleborus odorus w. et K. na crvenu krvnu sliku Wistar pacova [1]
   Uticaj ekstrakta rizoma i korena kukureka (Helleborus odorus W. et K.) na parametre bele krvne slike i stepen fagocitoze kod wistar pacova [1]
   Uticaj etanola na lateralnu raspodelu zračenja i sastav plazme u vertikalnom argonom stabilizovanom luku [1]
   Uticaj etarskih uija iz tri vrste biljaka roda Cymbopogon na ponašanje kestenjastog brašnara (Tribolium castaneum Herbst) [1]
   Uticaj eWOM komunikacije na korišćenje mobilnog bankarstva [1]
   Uticaj faktora formulacije na fizičkohemijske i biofarmaceutske karakteristike ketoprofen 2,5% gela [1]
   Uticaj film obloge i uslova čuvanja na kvalitet tableta sa aktivnom supstancom osetljivom na vlagu [1]
   Uticaj glutation reduktaze na neurotoksičnost dikvata - ispitivan je oksidativni/nitrozativni stres u korteksu intrastrijatalno tretiranih pacova [1]
   Uticaj gojaznosti na nivo leptina i oksidativni status kod pacijenata sa diabetes mellitus-om tipa 2 [1]
   Uticaj gojaznosti na serumski nivo mokraćne kiseline kod žena u postmenopauzi [1]
   Uticaj hipertrigliceridemije na male, guste LDL i HDL čestice u koronarnoj arterijskoj bolesti [1]
   Uticaj hrane na resorpciju lekova - osnovna razmatranja i mogućnost in vitro simulacije [1]
   Uticaj hroničnog trovanja olovom na aktivnost nekih enzima u krvnom serumu pacova [1]