Now showing items 4663-4682 of 4883

   Titles
   Uticaj postupka soljenja i termičkog tretmana na masnokiselinski sastav svinjskog mesa (M. Longissimus dorsi) [1]
   Uticaj povećane ekspresije CmbT MDR transportera na rast Lactococcus lactis [1]
   Uticaj pretretmana naloksonom na sadržaj azot(II)-oksida u neurotoksičnosti dikvata [1]
   Uticaj probiotika na mineralni sastav sireva tipa kvarka [1]
   Uticaj propranolola na sazrevanje timocita - značaj gonadnog statusa [1]
   Uticaj različitih faktora na oslobađanje diklofenak natrijuma iz matriks tableta sa produženim oslobađanjem [1]
   Uticaj redoks disbalansa i inflamacije na aktivnost enzima paraoksonaze 1 i njegovu distribuciju na lipoproteinima visoke gustine u sindromu policističnih jajnika - efekat na kardiovaskularni rizik [1]
   Uticaj Simvastatina na dislipidemiju kod pacijenata sa diabetes mellitusom [1]
   Uticaj starenja na fenotipske i funkcijske karakterisrtike dendritiskih ćelija različitih sojeva pacova [1]
   Uticaj starenja na imunski odgovor i neuroinflamaciju: ispitivanja na modelu eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa [1]
   Uticaj suplementacije alfa-liponskom kiselinom na parametre oksidativnog stresa i antioksidativne zaštite kod obolelih od shizofrenije [1]
   Uticaj suplementacije ribljim uljem na status polinezasićenih masnih kiselina membrane eritrocita kod pacijenata na hemodijalizi [1]
   Uticaj suplementacije stočne hrane selenom na humani status selena [1]
   Uticaj tenzida u medijumu za rastvaranje na brzinu oslobađanja karbamazepina iz tableta i uspostavljanje in vitro - in vivo korelacije [1]
   Uticaj terapije disulfiramom na 5-HIAA ekskreciju kod alkoholičara [1]
   Uticaj termičkih tretmana prerade na sadržaj masnih kiselina sojinog zrna i aktivnost lipoksigenaze [1]
   Uticaj termičkog tretmana na biološki aktivne komponente namirnica [1]
   Uticaj termičkog tretmana na polifenolne sastojke i antioksidantna svojstva semena lužnjaka, Quercus robur [1]
   Uticaj tipa masne faze na fizičko-hemijske i reološke osobine kremova stabilisanih polimernim emulgatorom Salcare SC 91 [1]
   Uticaj tipa materijala za plombiranje zuba na koncentraciju interleukina 9 u uzorcima gingivalne sulkusne tečnosti [1]