Show simple item record

Uloga biomarkera i surogatnih parametara u pretkliničkim i kliničkim ispitivanjima lekova

dc.creatorIlić, Katarina
dc.creatorKuntić, Vesna
dc.date.accessioned2019-09-02T11:11:59Z
dc.date.available2019-09-02T11:11:59Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0042-8450
dc.identifier.urihttp://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/1015
dc.description.abstractBiomarkeri imaju široku primenu u modernoj medicini i biologiji. Oni su promenili način dijagnostikovanja i klasifikacije bolesti, praćenja efekata terapije, određivanja toksičnosti, a imaju i sve veću primenu u razvoju novih lekova. Karakteristike biomarkera određuju i njihovu primenu. Biomarkeri koji imaju malu moć predviđanja korisnosti tretmana koriste se u ranim fazama razvoja lekova za preliminarni skrining. Biomarkeri velike prediktivne moći mogu biti upotrebljeni kao surogatni parametri u proceni efikasnosti i bezbednosti tretmana. Surogatni parametri validirani u kliničkim istraživanjima i prihvaćeni od strane regulatornih agencija mogu biti korišćeni i za registraciju lekova, naročito za ubrzanu registraciju antiinfektivnih lekova i hemoterapeutika. Međutim, za registraciju antikancerskih lekova regulatorne agencije insistiraju na neophodnosti prospektivnih postmarketinških studija da bi se dokazalo postojanje korelacije surogatnih parametara sa kliničkom koristi od primenjenog tretmana. .sr
dc.publisherVojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceVojnosanitetski pregled
dc.subjectbiological markersen
dc.subjectbiomedical researchen
dc.subjectmulticenter studiesen
dc.subjectdiseaseen
dc.subjectcarcinomaen
dc.subjectHIVen
dc.subjectdrug evaluationen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectsurvivalen
dc.subjectbiološki pokazateljisr
dc.subjectistraživanje, biomedicinskosr
dc.subjectistraživanja, višecentarskasr
dc.subjectbolestsr
dc.subjectkarcinomisr
dc.subjectHIVsr
dc.subjectlekovi, ispitivanjesr
dc.subjectprognozasr
dc.subjectpreživljavanjesr
dc.titleSignificance of biomarkers and surrogate endpoints in preclinical and clinical trialsen
dc.titleUloga biomarkera i surogatnih parametara u pretkliničkim i kliničkim ispitivanjima lekovasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dcterms.abstractКунтић, Весна; Илић, Катарина; Улога биомаркера и сурогатних параметара у претклиничким и клиничким испитивањима лекова; Улога биомаркера и сурогатних параметара у претклиничким и клиничким испитивањима лекова;
dc.citation.volume64
dc.citation.issue8
dc.citation.spage561
dc.citation.epage567
dc.citation.other64(8): 561-567
dc.identifier.doi10.2298/VSP0708561I
dc.identifier.scopus2-s2.0-35548948846
dc.identifier.fulltexthttp://farfar.pharmacy.bg.ac.rs//bitstream/id/14/1013.pdf
dc.identifier.rcubconv_648
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record