Show simple item record

Ispitivanje kratkotrajne stabilnosti nanoemulzija za parenteralnu ishranu izrađenih u laboratorijskim uslovima

dc.creatorMirković, Dušica
dc.creatorIbrić, Svetlana
dc.date2020
dc.date.accessioned2020-09-22T15:55:09Z
dc.date.available2020-09-22T15:55:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0042-8450
dc.identifier.urihttps://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3663
dc.description.abstractPrimena nanoemulzija (NE) za parenteralnu is-hranu predstavlja izuzetno značajno dostignuće koje je obe-ležilo medicinu i farmaciju dvadesetog veka. Tokom godina, tehnologija izrade NE i smeša za totalnu parenteralnu ishra-nu (TPN) stalno se usavršavala. Ovaj rad predstavlja nasta-vak prethodnog istraživanja i odnosi se na problematiku na-noemulzija (NE) koncentracije 20%, izrađenih u laboratorij-skim uslovima. Osnovni akcenat stavljen je na mogućnost detektovanja eventualnog prisustva većih kapi ili njihovih aglomerata koji bi mogli da izazovu fatalne efekte. Pored toga, izvršena je i procena kvaliteta smeše za TPN sa NE. Rezultati su upoređeni sa rezultatima dobijenim praćenjem smeše za TPN izrađene od fabrički proizvedene emulzije (Lipofundin MCT/LCT 20%®). Metode. Primenom meto-de laserske difrakcije, praćenjem u periodu od 30 dana, do-bijeni su rezultati koji se odnose na širinu raspodele veličina kapi NE, izraženu kao volumenski prečnik. Fizičko-hemijske karakteristike smeša za TPN određivane su tokom 72 sata i obuhvatale su: merenje srednjeg prečnika kapi, vo-lumenskog prečnika, distribucije veličina kapi (PDI) i ζ-potencijala, kao i pH-vrednosti. Rezultati. Dobijeni rezulta-ti bili su u skladu sa literaturnim podacima o kvalitetu paren-teralnih NE (vrednosti volumenskih prečnika kretale su se između 50 i 490 nm). Tokom 72 h praćenja, TPN su ostale stabilne (i smeša za TPN sa NE izrađenom u laboratoriji, kao i TPN sa fabrički izrađenom NE).
dc.publisherInst. Sci. inf., Univ. Defence in Belgrade
dc.rightsopenAccess
dc.sourceVojnosanitetski Pregled
dc.subjectEmulsions
dc.subjectNanoparticles
dc.subjectParenteral nutrition
dc.subjectQuality control
dc.subjectTotal
dc.subjectishrana
dc.subjectparenteralna
dc.subjecttotalna
dc.subjectkoloidi
dc.subjectemulzije
dc.subjectkontrola kvaliteta
dc.titleInvestigation of short-term stability of parenteral nutrition nanoemulsions prepared under laboratory conditions
dc.titleIspitivanje kratkotrajne stabilnosti nanoemulzija za parenteralnu ishranu izrađenih u laboratorijskim uslovima
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dcterms.abstractИбрић, Светлана; Мирковић, Душица; Испитивање краткотрајне стабилности наноемулзија за парентералну исхрану израђених у лабораторијским условима;
dc.citation.volume77
dc.citation.issue7
dc.citation.spage688
dc.citation.epage696
dc.identifier.wos000560134500003
dc.identifier.doi10.2298/VSP180115140M
dc.identifier.doi2-s2.0-85090469547
dc.identifier.scopus2-s2.0-85090469547
dc.identifier.fulltexthttp://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/8073/Investigation_of_short-term_pub_2020.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record