Show simple item record

Chemical and pharmacological characterisation of the essential oils of the plant species Seseli gracile Waldst. and Kit. and Seseli pallasii Besser (Apiaceae)

dc.contributor.advisorKovačević, Nada
dc.contributor.otherKundaković-Vasović, Tatjana
dc.contributor.otherMilovanović, Slobodan
dc.contributor.otherStoisavljević-Šatara, Svjetlana
dc.creatorSuručić, Relja V.
dc.date.accessioned2020-10-06T11:25:44Z
dc.date.available2020-10-06T11:25:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7327
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12165
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21258/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=2048403298
dc.identifier.urihttps://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3688
dc.description.abstractУ оквиру ове докторске дисертације извршена је хемијска и фармаколошка карактеризација етарских уља изолованих из две врсте рода Seseli: Seseli pallasii и Seseli gracile.У испитивању су коришћени биљни материјали S. pallasii (корен, ризом, херба и плод) и S. gracile (корен, херба, цваст и плод) прикупљени током шестогодишњег периода са природног станишта као и гајени (само S. gracile). Етарска уља су изолована дестилацијом воденом паром, након чега су хемијски анализирана методом гасне хроматографије уз масени (GC-MS) и пламено-јонизујући детектор (GC-FID). Резултати хемијске анализе су показали да у узорцима надземних органа обе испитиване врсте доминирају монотрепенска једињења, са најзаступљенијим компонентама α-пиненом (S. pallasii) и терпиноленом (S. gracile). У подземним органима обе врсте доминирају не-терпенска једињења: n-нонан и n-ундекан (S. pallasii), односно фалкаринол (S. gracile). Хемијске варијације у саставу етарских уља изолованих из различитих биљних делова су анализиране мултиваријантним статистичким методама (PCA и HCA). У оквиру фармаколошке карактеризације спроведена су in vitro испитивања антирадикалске (DPPH метода), антимикробне (микродилуциона метода), спазмолитичке (метода на изолованом илеуму пацова), вазорелаксантне (метода на изолованој мезентеричној артерији пацова), и ACE инхибиторне активности (колориметријска метода). Испитивању in vitro ACE инхибиторне активности, претходило је in silico испитивање, где је разматран и потенцијални утицај појединачних компоненти на инхибицију ACE.Тестирана етарска уља су показала добар спазмолитички и вазорелаксантни (S. pallasii) умерен антимикробни (S. pallasii) и антирадикалски ( S. gracile), а слаб ACE инхибиторни потенцијал.sr
dc.description.abstractChemical and pharmacological characterisation of essential oils isolated from two Seseli species: Seseli gracile and Seseli pallasii were explored in this doctoral dissertation.Samples of S. pallasii (root, rhizome, herb and fruit) and S. gracile (root, herb, inflorescence and fruit) collected from a natural habitat over a six-year period and cultivated plants (just for S. gracile) were used in this research. Essential oils were isolated from the plant material by hydro-distillation method, and were thereafter chemically analysed by gas chromatography method with mass (GC-MS) and flame-ionizing detector (GC-FID). The results of the chemical analysis suggest that essential oils isolated from aerial parts of both investigated species are dominated by monoterpenes with α-pinene (S. pallasii) and terpinolene (S. gracile) as the most abundant compounds. In essential oils from underground plant organs, non-terpenic compounds are predominantly present in both species: n-nonane and n-undecane (S. pallasii) and falcarinol (S. gracile). Chemical composition variations of essential oils isolated from different plant parts were statistically analyzed using multivariate statistical methods (PCA and HCA). Within the pharmacological characterization, in vitro studies of antiradical (DPPH test), antimicrobial (microdilution test), spasmolytic (isolated rat ileum method), vasorelaxant (isolated mesenteric artery method) and ACE inhibitor (colorimetric test) activities were conducted. In vitro test of ACE inhibitor activity was preceded by in silico test, where the individual compounds potential for ACE inhibition was analyzed.Tested essential oils exhibited good spasmolytic and vasorelaxant activity (S. pallasii), moderate antimicrobial (S. pallasii) and anti-DPPH (S. gracile) activity and low ACE inhibition potential.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Фармацеутски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectSeseli pallasii, Seseli gracile, етарско уље, GC-MS и GC-FID, мултиваријантна статистичка анализа, антирадикалска активност, антимикробна активност, спазмолитичка активност, вазорелаксантна активност, in vitro и in silico ангиотензин-конвертујући ензим (ACE) инхибиторна активностsr
dc.subjectSeseli pallasii, Seseli gracile, essential oils, GC-MS and GC-FID, multivariate statistical analysis, antiradical activity, antimicrobial activity, spasmolytic activity, vasorelaxant activity, in silico and in vitro angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitionen
dc.titleХемијска и фармаколошка карактеризација етарских уља биљних врста Seseli gracile Waldst and Kit. и Seseli pallasii Besser (Apiaceae)sr
dc.title.alternativeChemical and pharmacological characterisation of the essential oils of the plant species Seseli gracile Waldst. and Kit. and Seseli pallasii Besser (Apiaceae)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractКовачевић, Нада; Кундаковић-Васовић, Татјана; Миловановић, Слободан; Стоисављевић-Шатара, Свјетлана; Суручић, Реља В.; Hemijska i farmakološka karakterizacija etarskih ulja biljnih vrsta Seseli gracile Waldst and Kit. i Seseli pallasii Besser (Apiaceae);
dc.identifier.fulltexthttp://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/8207/IzvestajKomisije22273.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/8206/Disertacija-2.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record