Show simple item record

Population approach to pharmacokinetic analysis of tacrolimus and sirolimus in kidney transplant patients

dc.contributor.advisorMiljković, Branislava
dc.contributor.otherLežaić, Višnja
dc.contributor.otherVučićević, Katarina
dc.contributor.otherVezmar-Kovačević, Sandra
dc.contributor.otherVučković, Sonja
dc.creatorGolubović, Bojana C.
dc.date.accessioned2020-10-06T11:31:07Z
dc.date.available2020-10-06T11:31:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11250
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6811
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19903/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=2048355426
dc.identifier.urihttps://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3689
dc.description.abstractЦиљ докторске дисертације био је да се применом популационефармакокинетичке анализе идентификују и квантификују факторифармакокинетичке варијабилности такролимуса и сиролимуса у пацијената сатрансплантираним бубрегом.Сви коришћени подаци, укључујући измерене концентрације лекова, били су деоредовног терапијског и клиничког праћења пацијената. Популациона анализавршена је коришћењем софтвера NONMEM®. Подаци за такролимус за период до6 месеци и период од око годину дана након трансплантације анализирани сунезависно. Према критеријумима за укључивање/искључивање укупно је у групиза рани период након трансплантације било 105 пацијената, док је у групи запериод од око годину дана након трансплантације било 45 пацијената. Развијенимодели валидирани су техникама интерне валидације. Групу за развој модела засиролимус чинили су подаци 25 пацијената, док су подаци 13 пацијенатакоришћени за екстерну валидацију. Додатно, развијени модел за сиролимусвалидиран је и техникама интерне валидације.Као фактори фармакокинетичке варијабилности оралног клиренса (CL/F)такролимуса у првих 6 месеци након трансплантације идентификовани супротекло време од трансплантације, укупна телесна маса, хематокрит, нивоаспартат аминотрансферазе (АST) и укупни протеини плазме. На вредности CL/F упериоду од око годину дана након трансплантације значајно су утицали укупнателесна маса и дневна доза такролимуса. Део варијабилности у CL/F сиролимусаобјашњен је старошћу и функцијом јетре, израженом преко АST. Валидацијаразвијених модела показала је њихову стабилност и адекватну предиктабилност.Примена добијених валидираних модела омогућава израчунавање индивидуалнихвредности CL/F, параметра који је основ за индивидуализацију режима дозирања.sr
dc.description.abstractThe aim of the doctoral dissertation was to identify and quantify factors of thepharmacokinetic variability of tacrolimus and sirolimus in patients with a transplantedkidney using the population pharmacokinetic analysis.All data used, including measured drug concentrations, were part of the regulartherapeutic and clinical monitoring of patients. Population analysis was performed usingNONMEM® software. Data for tacrolimus for a period of up to 6 months and a period ofabout a year after transplantation were analyzed independently. According to the criteriafor inclusion / exclusion, in the group for the early period after transplantation were 105patients, while in the group for the period of approximately one year after thetransplantаtion were 45 patients. Developed models are validated by internal validationtechniques. The sirolimus model was developed using data of 25 patients, while data of13 patients were used for external validation. In addition, the developed model forsirolimus was validated by internal validation techniques.The post-transplantation time, total body weight, hematocrit, aspartate aminotransferaselevel (AST) and total plasma proteins have been identified as factors of thepharmacokinetic variability of tacrolimus oral clearance (CL/F) in the first 6 monthsfollowing transplantation. On the other hand, the CL/F in the period of about a yearafter the transplantation were significantly influenced by the total body weight andtacrolimus daily dose. Part of the variability in sirolimus CL/F was explained by the ageand function of the liver, expressed through AST. The validation of the developedmodels has shown their stability and adequate predictability. The application of theobtained validated models allows estimation of individual CL/F, a parameter that is thebasis for dosing regimen individualizationen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Фармацеутски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/175023/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/145001/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectимуносупресивиsr
dc.subjectimmunosuppressive drugsen
dc.subjecttherapy individualizationen
dc.subjectpopulation modelingen
dc.subjecttherapeutic monitoringen
dc.subjectpharmacokinetic variabilityen
dc.subjectpharmacometricsen
dc.subjectиндивидуализација терапијеsr
dc.subjectпопулационо моделовањеsr
dc.subjectтерапијски мониторингsr
dc.subjectфармакокинетичка варијабилностsr
dc.subjectфармакометријаsr
dc.titleПопулациони приступ фармакокинетичкој анализи такролимуса и сиролимуса у пацијената са трансплантираним бубрегомsr
dc.title.alternativePopulation approach to pharmacokinetic analysis of tacrolimus and sirolimus in kidney transplant patientsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractVučićević, Katarina; Ležaić, Višnja; Vučković, Sonja; Vezmar-Kovačević, Sandra; Golubović, Bojana C.; Populacioni pristup farmakokinetičkoj analizi takrolimusa i sirolimusa u pacijenata sa transplantiranim bubregom;
dc.identifier.fulltexthttps://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/8209/IzvestajKomisije20668.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/8208/Disertacija.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record