Show simple item record

Студија молекулског докинга са биомолекулима изолованим из ендофитних гљива

dc.creatorIgnjatović, Janko
dc.creatorĐajić, Nevena
dc.creatorKrmar, Jovana
dc.creatorProtić, Ana
dc.creatorŠtrukelj, Borut
dc.creatorOtašević, Biljana
dc.date.accessioned2021-03-23T11:16:26Z
dc.date.available2021-03-23T11:16:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0352-5139
dc.identifier.urihttps://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3797
dc.description.abstractRecently, growing interest has been devoted to the investigation of compounds with antimicrobial activity due to rising cases of resistance of mic-robes to known therapies. A reliable and versatile source of novel drug disco-very was recently found among endophytic fungi. Hitherto, the research usu-ally enclosed the in vitro evaluation of antimicrobial activity and chemical structure elucidation of biomolecules extracted from fungal material. There-fore, this research was designed as an extension to previous investigations of endophytic fungi growing on conifer needles by means of conducting a mole-cular docking study. The in silico methods were used with the main goal to make a contribution to the understanding of the mechanisms underlying the interaction of biomolecules isolated from fungus Phomopsis species and eight different types of receptors that belong to usually multidrug resistant bacterial pathogens. The results revealed valuable interactions with receptors 3G7B (Staphylococcus aureus’s gyrase B), 1F0K (1.9 Å structure of Escherichia coli’s transferase) and 1SHV (Klebsiella pneumoniae’s SHV-1 β-lactamase) thus pointing out the receptors that trigger antibiotic response upon activation by the most potent compounds 325-3, 325-5, phomoenamide and phomol. These findings also recommended further discovery of novel potent and broad-spectrum antibiotics based on the structure of selected molecules.
dc.description.abstractУ последње време, као одговорна повећање резистенције микроорганизама на познату терапију, све већа пажња се поклања истраживању једињења са антимикробном активношћу. Ендофитне гљиве су недавно представљене као поуздан и богат извор за развој нових лекова. До сада, истраживања су се углавном ограничавала на in vitro процену антимикробне активности и разоткривање хемијске структуре биомолекула изолованих из материјала гљива. Из тог разлога, ово истраживање је осмишљено као проширење претходно спроведених испитивања ендофита које расту на иглицама четинара путем in silico студије молекулског докинга. Главни циљ употребе in silico метода је био да се направи прилог разумевању механизама који стоје иза интеракције биомолекула изолованих из гљиве Phomopsis species са осам различитих типова рецептора који припадају патогеним бактеријама у обичајеном ултирезистентних на лекове. Резултати су указали на важне интеракције са рецепторима 3G7B (Staphylococcus aureus гиразаБ), 1F0K (структура Escherichia Coli трансферазе величине 1,9 Å) и 1SHV (SHV-1 β-лакта-маза Klebsiella pneumoniae) указујући на тај начин на рецепторе путем којих се започиње антибиотски одговор након активације најпотентнијим једињењима, 325-3, 325-5, фомо-енамидом и фомолом. Овим открићем се такође препоручује будући развој нових моћних антибиотика са широким спектром деловања базиран на структури изабраних молекула.
dc.publisherSerbian Chemical Society
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200161/RS//
dc.relationSlovenian Research Agency (Grant P4-0127)
dc.relationA bilateral project (BI-RS/16-17-022)
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceJournal of the Serbian Chemical Society
dc.subjectAntibacterial activity
dc.subjectEndophytes
dc.subjectIn silico drug discovery
dc.titleMolecular docking study on biomolecules isolated from endophytic fungi
dc.titleСтудија молекулског докинга са биомолекулима изолованим из ендофитних гљива
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractИгњатовић, Јанко; Крмар, Јована; Протић, Aна; Штрукељ, Борут; Оташевић, Биљана; Ђајић, Невена; STUDIJAMOLEKULSKOGDOKINGASABIOMOLEKULIMAIZOLOVANIMIZENDOFITNIHGLjIVA;
dc.citation.volume86
dc.citation.issue2
dc.citation.spage125
dc.citation.epage137
dc.citation.rankM23
dc.identifier.wos000639574500002
dc.identifier.doi10.2298/JSC200815002I
dc.identifier.scopus2-s2.0-85102646594
dc.identifier.fulltexthttps://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/8642/Molecular_docking_study_pub_2021.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record