Now showing items 61-80 of 117

   Titles
   Анализа деривата тетрахидроканабинола применом методе молекулске сличности [1]
   Анализа квантитативног односа структуре и активности деривата никотинамида као селективних инхибитора сиртуина 2 [1]
   Антиноцицептивно дејство кандесартана у моделу тригеминалног бола [1]
   Валидација RP-HPLC методе за одређивање клозапина и његовог метаболита норклозапина у серуму [1]
   Валидација брзе и једноставне хроматографске методе за симултану квантификацију нивоа сертралина, есциталопрама, рисперидона и палиперидона у плазми пацијента [1]
   Валидација и примена RP-HPLC методе за паралелно одређивање натријум бензоата и калијум сорбата у мајонезу [1]
   Верификација и поређење CLIA са ECLIA имунохемијском методом за одређивање прокалцитонина [1]
   Волуметријске промене структура мозга код CYP2C19 трансгеног миша – post-mortem структурна магнетна резонанца на 9,4 Tesla скенеру [1]
   Дисфункционалност липопротеинских честица високе густине у високоризичној трудноћи [1]
   Еxamining the correlation between endocrine disruptors and COVID-19 disease in silico by analyzing toxicogenomic data [1]
   Евалуација Beckman Coulter имунохемијске методе за одређивање SARS-CoV-2 IgG антитела [1]
   Експресија α2 адренергичких рецептора у мозгу пацова са повишеном активношћу осовине хипоталамус-хипофиза-надбубрежна жлезда [1]
   Ефекти вортиоксетина у анималном моделу мигрене [1]
   Значај испитивања маркера инфламације у процени ризика за развој дијабетесног стопала [1]
   Значај одређивања остеопонтина код Грејвсове болести [1]
   Испитивање меморије код трансгеног миша носиоца хуманог гена за CYP2C19 применом теста препознавања новог објекта [1]
   Испитивање параметара квалитета уља добијених из комерцијалних узорака језграстог воћа [1]
   Испитивање повезаности ендокриних ометача и болести COVID-19 in silico анализом токсикогеномичких података [1]
   Испитивање ретенционог понашања лиганада имидазолинских и серотонинских рецептора у TLC и HPLC условима [1]
   Испитивање утицаја наночестица селена на продукцију мономикробног и полимикробног биофилма узрочника најучесталих бактеријских и гљивичних инфекција [1]